بایگانی دسته: مدیریت اضطراب

سالگرد حوادث ناگوار زندگی

اتفاقات ناگوار زندگی، همواره احساسات ناگوار ایجاد می کنند. اما سالگرد اتفاقات ناخوشایند نیز می توانند دوباره، احساسات و افکار زیادی را درباره آن خاطره و اتفاق در ذهن ما زنده کنند.
در سالگرد اتفاقاتی مانند سوگ و از دست دادن یکی از نزدیکان، بلایای طبیعی و هر اتفاق آسیب زای دیگری، دوباره ممکن است خاطرات ناراحت کننده در ذهن زنده شوند و باز منجر به ایجاد احساسات غم و اندوه شوند. ادامه خواندن سالگرد حوادث ناگوار زندگی